-  بیمه نامه (( Policy)) تنظیم قرارداد بیمه (بیمه نامه) اساسی ترین و مهمترین نقش را در تعیین رابطه بیمه گر و بیمـه گـذار ایفـاء میکند، زیـرا قـرارداد بیمـه است که حـدود تعهدات طرفین را مشخص کرده و بموجب آن بیمه گذارعهده دارپرداخت حق بیمه وبیمه گر متعهدجبران خسارت وارده به بیمه گذار میشود.

 بیمه نامه آتش سوزی ، همانند سایر بیمه نامه ها ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و شرایط ویژه دارد . -  قاعده نسبی سرمایه یاخسارت : در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خواهد بود. هر مالی یک قیمت جاری و واقعی دارد و بیمه گذار ملزم است که مال خود را به آن قیمت بیمه کند ، چنانچه بیمه گذاری مال خود را به قیمت واقعی آن بیمه نکند مانند آن است که تمام مال خود را بیمه نکند حق بیمه کمتری می پردازد و بنابراین باید خسارت کمتری نیز دریافت نماید. این قاعده را که قاعده نسبی خسارت یا قاعده تناسب مبلغ بیمه شده و خسارت نیز می گویند برای حفظ حقوق بیمه گر و همچنین رعایت تعادل و انصاف در مورد حقوق جامعه بیمه گذاران اجرا و اعمال می شود اما اگر میان بیمه گر و بیمه گذار توافق شود که طبق فرمول معینی مانند بیمه نخستین خسارت در بیمه آتش سوزی (First Loss) مال مورد بیمه به یک مبلغ توافقی و قراردادی که کمتر از ارزش واقعی آن است بیمه شود بیمه گر مجاز به اعمال قاعده نسبی سرمایه نخواهد بود.

 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار  

   - فصل اول : کلیات   * ماده 1- اساس قرارداد این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق میباشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتبا" به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد.   * ماده 2- بیمه گر بیمه گر شرکت بیمه ایست که  مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد.   * ماده 3- بیمه گذار بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه  را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد.   * ماده 4- ذینفع ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی  مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار میباشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.   * ماده 5- مورد بیمه مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد. اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر میبرند , مشروط بر این که بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل مورد بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب میشود.   * ماده 6- مدت بیمه مدت بیمه از ساعت 12 روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت 12 روز انقضاء بیمه نامه خاتمه مییابد  مگر آن که خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد.   * ماده 7- اعتبار بیمه نامه اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز میگردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود مگر آن که تاریخ شروع موخری کتبا" مورد توافق قرار گیرد . ولی در هر حال پایان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاریخ مندرج در بیمه نامه میباشد.   * ماده 8- اصل غرامت  جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید.

فصل دوم : شرایط   * ماده 9- اصل حسن نیت بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا" از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا" بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرار داد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

   * ماده 10- خطرات بیمه شده تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد بود.   1- آتش در این بیمه نامه منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد.   2- صاعقه  در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بارالکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود می آید.   3- انفجار در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.   * ماده 11 خسارت و هزینه های قابل تامین   این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تامین مینماید: 1- خسارت مستقیم ناشی از آتش , صاعقه و انفجار. 2- خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت میگیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده .   * ماده 12- حدود خسارت قابل تامین این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش , صاعقه  و انفجار در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود. خسارت قابل پرداخت نمیتواند از مابه التفاوت ارزش هر یک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت و یا در صورت خسارت کلی از مبلغ بیمه شده هر یک از اقلام خسارت دیده تجاوز نمایدو زیان حاصله از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر , بازسازی و تاسیس مجدد بیمه نمیباشد.   * ماده 13- خطرات اضافی  در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی میتوان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود. تامین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود.   * ماده 14- پرداخت حق بیمه در صورت نبودن شرط خلاف بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا" بپردازد و قبض رسیدیکه به امضا, مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید.   * ماده 15- کتبی بودن اظهارات پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتبا" به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.   * ماده 16 کاهش ارزش مورد بیمه در صورتیکه بهای اموال بیمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخیر به اطلاع بیمه گر برساند. در صورتیکه کل و یا قسمتی از مورد بیمه بدلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند بیمه نامه در ارتباط با کل و یا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بیمه گذار مسترد میشود.   * ماده 17 - بیمه مضاعف اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند. در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد. چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند بیمه نامه باربری که قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که بوسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است.   * ماده 18 تشدید خطر هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخیر بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتیکه تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را آگاه نماید. در صورت تشدید خطر بیمه گر میتواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا اینکه قرارداد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار فسخ نماید. در صورتیکه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بیمه نامه منفسخ میگردد. در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا از زمان فسخ و یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید. در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را میدانسته و بیمه گر را مطلع نکرده است بیمه گر میتواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مجدد پرداخت کند.   * ماده 19- حقوق مرتهن بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید. حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد.   * ماده 20- تغییر مالکیت در صورتیکه مالکیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد. در اینصورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر میباشد. خسارت به نسبت میزان استحقاق به ذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت میشود.     * ماده 21- فسخ بیمه نامه بیمه گر و بیمه گذار میتوانند در هر زمان تقاضای فسخ بیمه نامه را بنمایند . در صورتیکه تقاضای فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار صورت پذیرد بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد مینماید. بیمه گر میتواند با اخطار کتبی سی روزه بیمه نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در اینصورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء سی روز از تاریخ ابلاغ اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نماید.   * ماده 22 مواردیکه بیمه گذار حقوق خود را از دست میدهد در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمیباشد. در صورتیکه قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود.   1- کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار در پیشنهاد بیمه بنحویکه منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد. 2- بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب . 3- بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب . 4- مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی. 5-  بیمه خطری که قبلا" تحقق یافته است.   * ماده 23 وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:   1-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید. 2-حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاءنجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد. 3- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه , کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد. 4- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد. 5- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد.   * ماده 24- ارزیابی خسارت   1- در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط بتناسب مبلغی  که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. 2- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شد. 3- در صورتیکه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را بوسیله هیاتی مرکب از  سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:   الف هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا" بطرف دیگر معرفی مینماید. کارشناسان منتخب متفقا" نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتیکه یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت 14 روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.   ب هر یک از طرفین میتواند در صورتیکه کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.   ج هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفین خواهد بود.   * ماده 25 اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده بیمه گر میتواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب , تعمیر و یا تعویض نماید. که در اینصورت میبایستی تمایل خود را کتبا" و حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت مدارک مذکور در بند 5 ماده 23 به بیمه گذار ابلاغ نماید. بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر میبایستی ظرف مدتی که عرفا" کمتر از آن مقدور نمیباشد انجام پذیرد.     * ماده 26- مهلت پرداخت خسارت بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد , اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.   * ماده 27 مواردیکه موجب کاهش جبران خسارت میشود در موارد زیر بیمه گر میتواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:  1- هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد.   2- هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و در تیجه میزان خسارت افزایش یافته ویابه حقوق بیمه گرخدشه واردآید.   * ماده 28 مهلت اقامه دعوی بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان , فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند . دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع میباشد.   * ماده 29 اصل قائم مقامی کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر , به شخص اخیر منتقل میگردد. شرکاء , کارکنان , همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمیگردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد آنان باشد.     - فصل سوم استثنائات   * ماده 30- مسکوکات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قیمتی به هر شکل , جواهرات و مروارید, سنگهای قیمتی سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه , جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آن که صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد.   * ماده 31- تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل باشد, تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آن که صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد:   1 جنگ . جنگ داخلی , آشوب و بلوا , اعتصاب , قیام , انقلاب , کودتا , اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی 2 زمین لرزه , آتش فشان , ریزش زمین , سیل , طغیان رودخانه ها , حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی 3 انفجار مواد منفجره مانند دینامیت , تی ان تی و باروت 4 فعل و انفعالات هسته ای   * ماده 32- خسارت وارده به موتورها و ماشینهای برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهای مزبور بوقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد: اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق , پاره شدن هادی , جرقه زدن , امواج برقی ناشی از این اتفاقات بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی . لکن خسارتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید, تحت پوشش خواهد بود.   * ماده 33- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد. لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.   * ماده 34- خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.  

معرفی بیمه بدنه اتومبیل:

 بیمه بدنه اتومبیل جبران کننده خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد و بطور کلی شامل سه خطر حادثه   ، آتش سوزی و دزدی کلی‌ می باشد.

    حادثه حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد شی دیگری با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی.

آتش سوزی: آتش سوزی ناشی از صاعقه و انفجار نیز از خطرات تحت پوشش بیمه بدنه می باشند و چنانچه اتومبیل مورد بیمه دچار حریق شود خسارت آن قابل جبران می باشد ولی چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههای الکتریکی اتومبیل ناشی از کار آنها باشد قابل جبران نیست.

  سرقت کلی :همانطوریکه از نام آن استنباط می شود سرقت اتومبیل و یا وسائل اضافی آن کلا سرقت شود و دیگر کشف نگردد و یا آنکه اتومبیل به سرقت رفته کشف گردیده و پس از کشف مشخص شود لوازمی از آن به سرقت رفته باشد و یا در حین سرقت خساراتی به اتومبیل مورد بیمه وارد آید.  پوششهای تکمیلی همانگونه که ذکر گردید خطرات دیگری در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد که در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات اصلی بیمه شده نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی را خریداری نماید

. انواع پوشش های تکمیلی: 1-    سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه (محدود) چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می گردد و همانگونه که قبلا گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد بنابراین بیمه گذار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش ، رینگ ، لاستیک و...) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار اندک (3% ارزش لوازم)  قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی که تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند نباید از 20% ارزش اتومبیل تجاوز نماید. 2-    سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه (نامحدود) باخریداین پوشش وپرداخت نیم درصدارزش اتومبیل کلیه وسایل ولوازم نصب شده برروی اتومبیل حتی قطعات موتور و بدنه تحت پوشش خط سرقت قرار می گیرند . بدیهی است بدلیل جامع بودن این پوشش نیازی به خرید سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه بصورت محدود نمی باشد.   3-    شکست شیشه به تنهایی با پرداخت 5 % حق بیمه بیشتر خسارات ناشی از شکست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد. 4-    بلایای طبیعی با  پرداخت 5 % حق بیمه بیشتر خسارت های ناشی از(سیل ، زمین لرزه و آتشفشان نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد. 5-    خطرات ناشی از مواد شیمیایی با پرداخت 5% حق بیمه بیشتر  خسارت های ناشی از ریخته شدن اسید ، رنگ و یا مواد شیمیایی برروی بدنه اتومبیل نیز تحت پوشش قرار گیرد. 6-    غرامت ایام تعمیرات با پرداخت 5% حق بیمه بیشتر و حداکثر 100،000 ریال، در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به ازاء هر روز توقف 20،000 ریال و حداکثر برای 30 روز به عهده بیمه گر می باشد. لازم به ذکر است غرامت سه روز اول ایام تعمیرات بعنوان فرانشیز کسر خواهد گردید. 7-    نوسانات قیمت از آنجائیکه ارزش واقعی وسیله نقلیه همواره می بایست با سرمایه بیمه نامه یکی باشد در صورت افزایش ارزش اتومبیل در طول مدت بیمه نسبت به مبلغ مندرج در بیمه نامه و وقوع حادثه، پرداخت خسارت با اعمال ماده 10 قانون بیمه همراه خواهد بود. لذا جهت جلوگیری از این امر با پرداخت 5 % حق بیمه بیشتر اعمال ماده 10 در موارد خسارت های جزئی منتفی می گردد. لازم به ذکر است مطلب فوق خسارت های کلی را مشمول نمی گرددو برای جلوگیری از اعمال ماده 10 در خسارت های کلی می بایست در صورت افزایش ارزش وسیله نقلیه بیمه گذار با مراجعه به شرکت بیمه و پراخت حق بیمه مربوطه درخواست صدور الحاقیه نماید. ماده 10 قانون بیمه: در صورتیکه مبلغ بیمه شده کمتر از بهای موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد خسارت بر مبنای قاعده نسبی سرمایه محاسبه و پرداخت خواهد شد. مثال: اگر ارزش واقعی اتومبیل (ارزش معاملاتی آن در بازار) در زمان حادثه 100 ریال و مبلغ بیمه شده 75 ریال باشد. چنانچه خسارت وارد بر آن پس از وضع کسور 40 ریال تعیین گردد. میزان خسارت قابل پرداخت به شرح زیر محاسبه خواهد شد. خسارت قابل پرداخت 30 ریال = (خسارت تعیین شده) 40 ریال × 75 ریال (مبلغ بیمه شده) 100 ریال (ارزش واقعی اتومبیل) توضیحات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل:   ·         مورد بیمه بایستی به قیمت روز بیمه شود تا بیمه گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و کلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید . بدین ترتیب پیشنهاد می شود که وسیله نقلیه حتما مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت کارشناس بیمه گر رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد ؛ لازم به ذکر است بهترین ملاک ارزش گذاری تعیین قیمت اتومبیل ، نظر کارشناس مجرب شرکت بیمه ای است که صرفاً‌ جنبه مشاوره دارد. ·         چنانچه مورد بیمه به شخص دیگری فروخته می شود ، بلافاصله به شرکت بیمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بیمه نامه شرکت بیمه نام بیمه گذار را تغییر داده و بیمه نامه رسماً به خریدار جدید منتقل گردد. ·         هرگونه تغییر در کاربری مورد بیمه بایستی به اطلاع شرکت بیمه برسد. ·         در صورت خرید بیمه نامه بصورت اقساط پرداخت بموقع اقساط در سررسیدهای تعیین شده شرط لازم برای دریافت خسارت می باشد. اصطلاحات مرسوم در مورد بیمه بدنه اتومبیل  بیمه گر: شرکت بیمه معلم بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را  با بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد. ذینفع: شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی در بیمه نامه درج می گردد و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می شود. فرانشیز: بخشی از هر خسارت که بعهده بیمه گذار است. سرقت کلی و جزیی: سرقت کلی به معنای دزدیده شدن کل اتومبیل است اما چنانچه وسیله ای مثل رادیو ضبط و سایر وسایل اضافی دزدیده شود ( بدون آنکه اتومبیل بسرقت برده شود ) سرقت جزیی نامیده می شود که همانگونه که ذکر شد سرقت جزیی جزو خطرات اصلی بیمه بدنه نیست و در صورت نیاز بیمه گذار می تواند بعنوان پوشش اضافی در دو حالت محدود و نا محدود اقدام به خرید آن بنماید . استهلاک: اتومبیلهای مورد بیمه پس از 3 سال استفاده و کاربری دچار استهلاک می شوند و در چنین شرایطی ارزش لوازم آن بعنوان لوازم مستعمل شناخته شده و از قیمت لوازم دست اول کمتر است که در هنگام محاسبه خسارت برای تطبیق هزینه لوازم نو با هزینه لوازم آسیب دیده که جنبه مستعمل پیدا نموده رقمی بعنوان استهلاک از خسارت بدنه کسر می شود . بازدید اولیه: برای اطمینان از اصالت و سلامت اتومبیل در هنگام خرید بیمه ضروری است اتومبیل توسط کارشناس شرکت بیمه بازدید شود به این امر اصطلاحا بازدید اولیه می گویند . چنانچه بیمه گذار قبل از پایان مهلت اعتبار بیمه بدنه مجددا برای سال بعد اقدام به خرید بیمه نامه نماید نیازی به بازدید اولیه نمی باشد . اما اگر تاریخ اعتبار بیمه نامه پایان یافته و مشتری پس از پایان مهلت بیمه اقدام به خرید بیمه نامه مجدد بنماید لازم است که اتومبیل وی توسط کارشناس مجدداً بازدید و سلامت آن تایید شود . بازدید مجدد: هر زمان خسارتی اتفاق افتاده و بیمه گذار مبلغ خسارت و یا تعمیر اتومبیل را از شرکت بیمه دریافت نماید موظف است پس از تعمیر اتومبیل را به رؤیت کارشناس بیمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بیمه اطلاع یافته و در بیمه نامه این موضوع ذکر شود به این امر اصطلاحا بازدید مجدد پس از خسارت می گویند. علت این امر آنست که مشتری موظف است پس از دریافت خسارت اتومبیل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتی وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جدید است یا قبلی . شرایط عمومی: کلیه مقررات تعیین شده در بیمه که حقوق طرفین را مشخص کرده شرایط عمومی بیمه نامه نامیده می شود که معمولا ضمیمه برگ بیمه نامه می باشد و برای کلیه خریداران بیمه بدنه اتومبیل و شرکت های بیمه قابل اجرا می باشد . شرایط خصوصی: هر شرط و یا قراری که بین بیمه گذار و بیمه گر خارج از شرایط عمومی در نظر گرفته شود بعنوان شرایط خصوصی آن بیمه نامه تلقی گردیده و بایستی بعنوان شرط خصوصی و استثنا در بیمه نامه ذکر شود تا طرفین ملزم به اجرای آن باشندنرخ تخفیف عدم خسارتدرصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید طبق جدول زیر مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد . سال های بیمه ای درصد تخفیفات سال اول 25% سال دوم 35% سال سوم 45% سال چهارم به بعد 60% فرانشیز:    قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیزبعهده بیمه گذار خواهد بود . * فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح جدول زیر میباشد:     فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث: خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 500،000 ریال خسارت دوم 20% مبلغ خسارت حداقل 1،000،000 ریال خسارت سوم 30% مبلغ خسارت حداقل 1،500،000 ریال فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر می باشد. فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی: 10% مبلغ خسارت فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی: 10% مبلغ خسارت فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی : 20% مبلغ خسارت فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول     فسخ بیمه نامه : فسخ بیمه نامه بدنه در دو حالت انجام می شود  الف : فسخ از طرف شرکت بیمه   ب : فسخ از طرف بیمه گذار در صورتیکه شرکت بیمه به دلایلی که در شرایط عمومی بیمه نامه مشخص گردیده قصد فسخ بیمه نامه را داشته باشد باید مراتب را طی یک نامه سفارشی به اطلاع بیمه گذار برساند و در پایان مهلت ده بر اساس تعرفه روز شمار اقدام به فسخ نماید اما در صورت فسخ از طرف بیمه گذار بر اساس جدول تعرفه کوتا مدت بشرح زیر بیمه نامه فسخ می شود. مدت درصد از 1 روز تا 5روز 5 از 6روز تا 15 روز 10 از 15 روز تا یکماه 20 یکماه تا دو ماه 30 دو ماه نا سه ماه 40 سه ماه تا چهار ماه 50 چهار ماه تا پنج ماه 60 پنج ماه تا  شش ماه 70 شش ماه تا هفت ماه 75 هفت ماه تا هشت ماه 80 هشت ماه تا  نه ماه 85 نه ماه تا ده ماه 90 ده ماه تا یازده ماه 95 یازده ماه تا دوازده ماه 100       معرفی بیمه شخص ثالث   بیمه شخص ثالث همانگونه که از نام آن پیداست ، خسارتهای جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را پوشش می دهد. طبق قانون شخص ثالث خرید بیمه نامه شخص ثالث اجباری است. پوششهای بیمه شخص ثالث عبارتند از:    الف- خسارت های مالی خسارتهای وارد به اموال اشخاص ثالث که خسارت مالی نامیده می شود و جبران کننده خسارت وارده به وسائل منقول و غیرمنقولی است که با اتومبیلی بیمه شده برخورد نموده و آسیب دیده است . ب- خسارت های جانی خسارتهای واردبه جان اشخاص ثالث که خسارت جانی یابدنی نامیده می شودو شامل فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با مورد بیمه می باشد . در صورت فوت ویا نقص عضو پرداخت دیه در تعهد راننده و در صورت داشتن بیمه نامه معتبر در تعهد شرکت بیمه میباشد حداقل دیه در قوانین اسلامی تعداد یکصد شتر می باشد که در ابتدای هر سال ارزش ریالی یکصد شتر توسط مقامات دولتی اعلام می شود و مبنای محاسبات قرار می گیرد به عنوان مثال ارزش ریالی یکصد شتر در سال 1388 مبلغ چهارصد میلیون ریال می باشد. جدول انواع شش گانه دیه کامل انسان: عنوان شتر دینار(طلا) درهم (نقره) گاو گوسفند حله یمنی دیه مرد 100 نفر 1،000 10،000 200 رأس 1،000 رأس 200 دست حله دیه زن 50 نفر 500 5،000 100 رأس 500 رأس 100 دست حله توضیح1 : بر اساس مصوبات شورایعالی بیمه شرکت های بیمه دیه زن و مرد را بطور یکسان پرداخت می کنند. توضیح2: مبلغ دیه د رماههای عادی 945000000  و در ماههای حرام (محرم، رجب، ذیقعده و ذیحجه) یک سوم افزایش یافته و به مبلغ 1260000000 ریال بالغ می گردد. توضیح 3 - کوپن های بیمه : در بیمه نامه شخص ثالث ، 4 کوپن قابل برش وجود دارد که در هر حادثه هنگام استفاده از بیمه نامه یکی از کوپن ها جدا شده و برای دریافت خسارت استفاده می گردد.شرکت بیمه نیز در پایان دوره بیمه برای تمدید بیمه نامه مشخصات بیمه نامه قبلی و کوپن های باقیمانده آنرا ملاک عمل قرار می دهد و بر اساس میزان تعهدات و تعداد کوپن های موجود در بیمه نامه و تخفیفات سالهای قبل نرخ و تعرفه را اعمال می نماید.  جریمه و خسارت : توضیح 1 : با توجه به اینکه کوپن های بیمه نامه همانند اوراق بهادار می باشد،لطفاً در نگهداری بیمه نامه بویژه کوپنهای آن دقت فرمائید تا در هنگام خرید بیمه ضمن معافیت از جریمه  ، از تخفیف لازم بهره مند گردید. توضیح 2 : همانگونه که در بخش معرفی بیمه شخص ثالث و سرنشین اشاره شد ، بیمه سرنشین همراه با کارت بیمه نامه ثالث صادر می گردد و برای خرید بیمه نامه سرنشین نیاز به اقدام دیگری نخواهد بود . توضیح3 : خسارتهای کمتر از 3،000،000 ریال نیاز به کروکی ندارد اما لازم است اتومبیل مقصر و زیاندیده از طرف شرکت بیمه رؤیت شود . ضمناً برای دریافت خسارت بدون کروکی بایستی هر دو اتومبیل دارای بیمه شخص ثالث معتبر باشند. تخفیف عدم خسارت: اگر بیمه‌گذار در طی دوره اعتبار بیمه‌نامه هیچ خسارتی دریافت نکرده باشد (4 کوپن بیمه‌نامه دست نخورده باقی مانده باشد) به‌شرط آنکه حداکثر تا 30 روز پس از اتمام بیمه‌نامه قبلی به شرکت بیمه مراجعه نماید هنگام تمدید از تخفیف عدم خسارت بهره‌مند می‌شود. در غیراینصورت نه تنها از تخفیف عدم خسارت برخوردار نمی‌گردد بلکه جریمه بیمه‌نامه شخص ثالث نیز به آن اضافه می‌گردد. مجموع تخفیف برای ثالث اجباری و مازاد اختیاری به شرح زیر است: در قسمت آیتم نرخ جدید بیمه توضیح داده شد    جریمه خسارت :             در صورت استفاده از بیمه نامه در طول مدت یکسال جهت تمدید به شرح زیر عمل خواهد شد. در قسمت آیتم نرخ جدید بیمه توضیح داده شد چرا بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی (بیمه شخص ثالث) اجباری است؟ با رشد روزافزون استفاده از اتومبیل، صاحبان و رانندگان سایر اتومبیل‌ها و حتی عابرین پیاده و بسیاری دیگر از شهروندان به صرف اینکه هر یک از ما هدایت یک اتومبیل شخصی و یا یک اتومبیل عمومی را برعهده داریم در معرض خطر تصادف و تصادم قرار دارند و با وقوع چنین خطراتی دچار خسارتهای بدنی یا مالی می‌شوند درحالی‌که خود دخالتی در وقوع آن نداشته‌اند. قانون اخلاق، عرف و منطق، سزاوار نمی‌دانند که فردی به‌واسطه تقصیر فرد دیگری متحمل ضرر و زیان مادی و یا جانی شود. به همین واسطه قوانین مدنی و مسئولیت مدنی، مقصر با مسبب حادثه را مسئول جبران ضرر و زیان وارد به افرادی می‌داند که اینگونه دچار سانحه شده‌اند. ابعاد جانی و مالی این نوع هزینه‌های پیش‌بینی نشده معمولاً مبالغ هنگفتی را در بر می‌گیرد که تأمین آن برای مقصر حادثه بسیار سخت بوده و می‌تواند گردش چرخ اقتصادی خانواده وی را مختل ساخته و حتی در مواردی می‌تواند یک خانواده را از لحاظ اقتصادی به مرز فروپاشی برساند. هدف از بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی که در عرف جامعه به بیمه شخص ثالث معروف گشته، جبران اینگونه خسارتهاست تا هم حق اخلاقی و قانونی زیان‌دیده پایمال نشود و هم مقصر حادثه به‌واسطه تقبل هزینه‌های هنگفت بابت جبران زیانهای وارده، دچار عسر و حرج نشود. در مورد این که چگونه یک فرد مسئول شناخته می‌شود و باید خسارت‌های وارده به دیگران را جبران کند نظرات گوناگونی وجود دارد: 1-      نظریه تقصیر: براساس این نظریه، هنگامی فردی مسئول شناخته می‌شود که در اعمال خود دچار تقصیر بشود. فرد مقصر نیز باید خسارت وارد شده به افراد زیان‌دیده را جبران کند. 2-      نظریه خطر : فعالیتهای انسان ( اعم از کاری و غیر آن ) ممکن است برای دیگران خطراتی را به‌همراه داشته باشد؛ براساس این نظریه در صورت وارد آمدن خسارت به افراد دیگر، هر چند واردکننده خسارت مقصر نباشد جبران آن به‌عهده اوست. 3-      نظریه تضمین حق : رعایت حقوق دیگران جزو وظایف هر فرد است؛ حال اگر خسارتی به افراد دیگر وارد شد که نه ناشی از تقصیر شخص است و نه ناشی از فعل او، بر اساس این نظریه آن خسارت باید توسط وی جبران شود؛ نظیر آتش گرفتن منزل همسایه در اثر آتش‌سوزی در منزل شخص. سیستم کارت سبز (ثالث بین‌المللی) بیمه شخص ثالث فقط در محدوده جغرافیایی هر کشور اعتبار دارد و از آنجا که این بیمه در اغلب کشورهای جهان اجباری است بیمه شخص ثالث بین‌المللی (کارت سبز) در سال 1948 ایجاد شد؛ بر اساس آن رانندگان کشورهای عضو می‌توانند با داشتن کارت سبز در خاک یکدیگر تردد کنند و بیمه نیز باشند. ایران نیز در سال 1356 عضو دفتر کارت سبز شد. دفتر کارت سبز در بیمه مرکزی ایران قرار دارد و زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کند. در بیمه شخص ثالث جبران خسارت احتمالی اتومبیل به اشخاص ثالث در خارج از محدوده جغرافیایی ایران در تعهد بیمه‌گر نیست. اگر بیمه‌گذار با اتومبیل سواری شخصی قصد سفر به کشورهای اروپایی و چند کشور غیراروپایی داشته باشد با تهیه یک بیمه‌نامه مستقل از یک شرکت بیمه در ایران چنین خساراتی بیمه خواهد شد. این کشورها عبارتند از آلبانی، آلمان، آندورا، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلواکی، اسلونی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، ایسلند، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، پرتغال، ترکیه، تونس، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئیس، صربستان، فرانسه، فنلاند، کراواسی، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، مراکش، مقدونیه، مولداوی، نروژ، هلند و یونان . این بیمه‌نامه به علت رنگ سبز آن کارت سبز نام دارد . بر این اساس کارت سبز بیمه‌نامه شخص ثالث برای جبران خسارت احتمالی اتومبیل به اشخاص ثالث در محدوده جغرافیایی کشورهای عضو سیستم کارت سبز است. دارنده اتومبیل، برای سفر به هر کشوری به غیر از کشورهای عضو سیستم کارت سبز، ناگزیر به تهیه بیمه شخص ثالث در داخل یا مرز ورودی همان کشور استصندوق تامین خسارتهای بدنی براساس قانون اجباری بیمه شخص ثالث کلیه‌ دارندگان‌ وسائل‌ نقلیه‌ موتوری‌ موظفند که‌ مسئولیت‌مدنی‌ خود را برای‌ جبران‌ خسارتهای‌ احتمالی‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شامل‌ درمان‌، نقص‌ عضو ،فوت ‌را نزد شرکتهای‌ بیمه‌ داخلی‌ کشور بیمه‌ کنند. برای‌ اطمینان‌ از فراگیر شد ن چتر حمایتی‌ بیمه‌ در مواردی‌ که‌ به‌ علت‌ فرار راننده ، ‌مقصر یا شناخته ‌نشدن‌ مسئول‌ حادثه‌ و نداشتن‌ بیمه‌ نامه‌، جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ زیاندیدگان‌ توسط بیمه‌ گران‌ ممکن ‌نباشد واحدی‌ بنام‌ صندوق‌ تامین‌ خسارتهای‌ بدنی‌ در صنعت‌ بیمه‌ تاسیس‌ شده‌ است . این‌ صندوق‌در دی ماه 1347 تاسیس و زیر نظر بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ اداره‌ میگردد و اشخاص‌ زیاندیده‌ می‌توانند با تسلیم ‌گزارشهای‌ تنظیمی‌ نیروی‌ انتظامی‌، آرای‌ صادره‌ از دادگاهها در تهران‌ به‌ صندوق‌ تامین‌ خسارتهای ‌بدنی‌ واقع در خیابان‌ آفریقا نبش‌ بلوار ناهید شماره‌ 72 ساختمان‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و در شهرستانها به ‌شعب‌ شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ ایران‌ به‌ نمایندگی‌ صندوق‌ مراجعه‌ کنند تا در چارچوب‌ مقررات‌ و آئین‌نامه‌های‌ موجود خسارت‌ آنان‌ پرداخت‌ گردد که‌ مدارک‌ مورد لزوم‌ جهت‌ تشکیل‌ پرونده‌ و پرداخت‌خسارت‌ بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد: مدارک‌ مورد لزوم‌ جهت‌ تشکیل‌ پرونده‌ خسارت‌(دیه فوت و جرح ) رای صادره از دادگاه ( بمنظور جبران دیه جرح و فوت زیان دیدگان تا میزان سقف تعهد صندوق) کروکی‌ افسر کاردان‌ فنی‌ در مورد علت‌ اصلی‌ تصادف گزارش‌ پاسگاه‌ یا کلانتری‌ حوزه‌ تصادف‌ تنظیمی‌ جهت‌ دادگاه‌ در مورد شرح‌ جزئیات‌ حادثه نظریه‌ کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ در مورد علت‌ اصلی‌ تصادف ( در صورتیکه‌ اظهار نظر شده باشد) نظریه‌ پزشک‌ قانونی‌ در مورد معاینه‌ زیاندیده نام‌ و نشانی‌ کامل‌ محل‌ سکونت‌ مالک‌ و راننده‌ مقصر حادثه تعهد و ضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت مدارک‌ مورد لزوم‌ جهت‌ پرداخت‌ خسارت‌ درمان: معرفی نامه و اصل صورتحساب بیمارستان و رسید د یگر هزینه های پزشکی انجام گرفته (در مورد زیاندیدگانی که دارای دفترچه درمانی باشند صندوق مبادرت به پرداخت فرانشیز درمان خواهد کرد.) فتوکپی‌ شناسنامه‌ مصدوم نظریه‌ پزشک‌ قانونی‌ در مورد معاینه‌ مصدوم فتوکپی‌ کلیه‌ اوراق‌ پرونده‌ بالینی‌ مصدوم‌ رادیوگرافیهای‌ انجام‌ شده تعهد وضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت مدارک‌ مورد لزوم‌ جهت‌ پرداخت‌ خسارت‌ فوت: رونوشت‌ خلاصه‌ فوت‌ متوفی‌ (صادره‌ از اداره‌ ثبت‌ احوال‌) گواهی‌ انحصار وراثت‌ (به ارزش نامحدود) فتوکپی‌ شناسنامه‌ باطل‌ شده‌ متوفی‌ (از کلیه‌ صفحات‌) فتوکپی‌ شناسنامه‌ وراث‌ قانونی‌ متوفی نظریه‌ پزشک‌ قانونی‌ در مورد معاینه‌ متوفی قیم‌ نامه(در صورتیکه‌ متوفی‌ دارای‌ ورثه‌ صغیر باشد) تعهد وضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت درحال حاضر حداکثر سقف تعهد صندوق برای پرداخت خسارت معادل دیه یک فرد مسلمان می باشد. منابع‌ درآمد صندوق‌ : الف - پنج درصد از حق بیمه بیمه نامه های شخص ثالث. ب - مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع قانون شخص ثالث خودداری نمایند. ج - مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید. د - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق. ه- بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور. و - بیست درصد (20%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه. ز - جرائم دریافتی از شرکت های بیمه بدلیل عدم اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث.   ح- کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف .     بیمه حوادث سرنشین: از آنجا که طبق قانون بیمه شخص ثالث راننده وسیله نقلیه ، شخص ثالث محسوب نمی گردد،  بنابراین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به وی تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این شخص از محل تعهدات سرنشین ( تاسقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه )  قابل جبران می باشد که شامل فوت و نقص عضو و   هزینه های پزشکی می گردد . عموماً تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث و در یک کارت بیمه نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد. توضیحات مهم در رابطه با بیمه سرنشین: غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشین ارتباطی به تعهدات بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمی شود ، به همین خاطر به خریداران بیمه نامه توصیه می شود تعهدات سرنشین را به میزان کافی خریداری نمایند تا در هنگام حادثه جبران کننده مناسبی باشد . خسارت سرنشین از لحظه ای که (مصدوم یا متوفی) قدم در رکاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای که از اتومبیل پیاده نشده است مشمول می گردد . در صورتیکه مصدوم تحت درمان قرار گیرد هزینه های پزشکی وی پس از تایید توسط پزشک معتمد شرکت بیمه حداکثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشکی (که حداکثر معادل یک دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد) قابل پرداخت خواهد بود . غرامت فوت حداکثر تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود و غرامت نقص عضو به میزان مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و با نظر پزشک معتمد شرکت پرداخت خواهد گردید و حداکثر پرداخت برای چند نقص عضو نمی تواند از میزان تعهدات سرنشین مندرج در بیمه نامه بیشتر باشد . تعهدات بیمه نامه سرنشین   غرامت فوت و نقص عضو جبران هزینه پزشکی حداقل تعهدات 1260000000 ریال 0 ریال  

 

 

 

بیمه مهندسی:

پروژه های عمرانی،سازه های صنعتی و ساختمانی از ابتدای شروع عملیات ساخت و در تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و  همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت در معرض خطرات گوناگون و آسیبهای ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل بیمه گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند.

انواع بیمه های مهندسی به شرح زیر است
1-( C.A.R )بیمه تمام خطر پیمانکاران

2-( E.A.R)بیمه تمام خطر نصب

3- (C.P.M)بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

4-(C.E.C.R) بیمه سازه های تکمیل شده

5-(D.O.S) بیمه فساد کالا در سردخانه

6-(E.E) بیمه تجهیزات الکترونیک

7-(M.B) بیمه شکست ماشین آلات

8-(M.L.O.P) بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

9-بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
( B.P.V) 

بیمه تمام خطر پیمانکاران
(C.A.R)
 به موجب این بیمه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحدهای مسکونی،  تجاری، اداری، مدارس، کارخانجات، نیروگاه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، جاده ها، پل ها، سدها، شبکه های فاضلاب  و ... تحت پوشش قرار می گیرند. مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع  و تا اتمام آن  و تحویل کار به کارفرما  ادامه دارد. تحت این بیمه نامه ساختمان های موقت ، تجهیزات و  ماشین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز قابل بیمه شدن می باشند. این پروژه ها از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث، پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش این بیمه قرار گیرد. بیمه تمام خطر پیمانکاران از جمله بیمه های تمام خطر می باشد، به این معنی که تقریباً هرگونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که در طول مدت بیمه به اموال بیمه شده واقع در محل اجرای پروژه ساختمانی وارد شود مشروط بر اینکه به نحوی مشخص در بیمه نامه مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار می دهد که مهم ترین آنها   عبارتند از
:
الف : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما، کاربـرد آب یا سـایـر اقـداماتی که به منظور اطفاء حـریق صورت می گیرد
.
ب : سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان
.
ج : هرنوع طوفان
.
د : زمین لرزه ، نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها
.
ه : دزدی ساده ، سرقت با شکست حرز
.
و : اجرای ناصحیح کار، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوءنیت
.
ز : از بین رفتن یا خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی را که در حین حمل و نقل در محدوده اجرای پروژه، انبار داری، یا در هنگام سوارکردن یا پیاده کردن ماشین آلات به وقوع بپیوندد را تحت پوشش قرار می دهد
.

بیمه تمام خطر نصب(E.A.R)
این بیمه‌نامه خسارت‌های فیزیکی غیرقابل  پیش‌بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی درکارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی، صنایع خودروسازی، شیمیائی، فولاد،غذائی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی سازی صنایع وابسته به کشاورزی، همچنین سیستم‌های مخابراتی ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های انتقال آب، گاز وخطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می‌دهد
.
در بیمه‌نامه تمام خطر نصب، خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل، طوفان، لغزش و رانش زمین، دزدی با شکست حرز تحت پوشش قرار می‌گیرد. مواردی نظیر طراحی غلط، مصالح معیوب، اجرای غلط، خطرات بوجود آمده در کارخانه سازنده ماشین‌آلات و تجهیزات بکار گرفته  شده برای نصب نیز قابل بیمه شدن هستند. پوشش بیمه تمام خطر از زمان شروع عملیات نصب و ساختمانی آغاز و شامل دوره آزمایش و نگهداری نیز خواهد شد. مسئولیت مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث نیز در بیمه تمام خطر تحت پوشش قرار می‌گیرد
.

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری(C.P.M)
این بیمه نامه برای انواع ماشین آلات و تجهیزات مانند: بلدوزر، گریدر، بیل مکانیکی و سایر وسایل و تجهیزات مشابه که در کارهای ساختمانی و نصب  مورد استفاده پیمانکاران قرار می گیرد، صادر می شود و خسارت های وارده را با رعایت شرایط و استثنائات بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد
.

بیمه سازه های تکمیل شده(C.E.C.R)
مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره به دنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و... تحت پوشش قرار دهند. اهم سازه هایی که می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند عبارتند از:ساختمان های مسکونی، اداری، برج ها، جاده ها، راه آهن، باندهای فرودگاه، پل ها، تونل ها، سدها، کانال ها، بندرگاه ها، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب، خطوط لوله آب، نفت، گاز و فاضلاب ونیز انبارها و معادن در زمان بهره برداری
.
این بیمه نامه خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که نیاز به تعمیر و یا تعویض مورد بیمه داشته باشد تحت پوشش قرار می دهد
.
خطرهای تحت پوشش عبارتند از: تصادم وسایط نقلیه زمینی، دریایی، هوایی و یا سقوط اجسام، زمین لرزه، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان، طوفان، سیل یا طغیان آب ،نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین، یخبندان، یخ و برف، خرابکاری عمدی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار
.

بیمه فساد کالا در انبار سردخانه(D.O.S) 
هدف از ارائه این بیمه پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان دراثر شکست ماشین آلات سرد کننده، خواستار پوشش بیمه می باشند بدین معنی چنانچه حادثه ای موجب از بین رفتن یا خسارت  وارد به  تجهیزات سردکننده بشود و غرامت ناشی از آن، تحت شرایط بیمه شکست ماشین آلات  قابل جبران باشد، فساد محصول در اثر چنین حادثه ای تحت پوشش خواهد بود لازم به ذکر است که بیمه فساد کالا مکمل پوشش ارائه شده در بیمه (شکست) ماشین آلات و اخذ آن جز در ارتباط با بیمه ماشین آلات موردی ندارد
.

 بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)  
این بیمه خطرات وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاه‌های صنعتی، صنایع، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، لوزم اداری، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه‌های کنترلی، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاه‌های تست مواد، تجهیزات گیرنده و فرستنده، کامپیوتر و مانند آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد
.
برخی از این انواع وسایل الکترونیکی که می تواند تحت پوشش بیمه نامه تجهیزات الکترونیک قرار گیرد به شرح زیر است
:
الف - کامپیوترها و قسمت های خارجی آنها مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطه ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر و همچنین تجهیزات اضافی که برای بهره برداری مورد نیاز است مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور
.
ب - کارت پانج، نوارهای مغناطیسی و دیسک های نوری
.
ج - تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه
X ، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و...
د- دستگاههای الکترونیکی مخابراتی مثل تلفنخانه مرکزی، دستگاههای تلکس، تجهیزات ایستگاه های رادیو تلویزیون، رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی
.
هـ - وسایل فیلمبرداری، دوربین ها، ویدئو، دستگاههای ضبط و پخش صدا
.
و - ماشین های اداری ، مانند دستگاه فتوکپی ،کامپیوترهای شخصی و غیره
.
مهمترین خطرهایی که می تواند تحت پوشش قرار گیرد عبارتند از
:
آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب و طوفان در مناطقی که در معرض مستقیم خطرات مذکور قرار دارند، شکست در اثر عوامل الکترونیکی و مکانیکی در صورتی که خسارت مذکور در تعهد فروشنده یا تحت پوشش قرارداد نگهداری مورد بیمه باشد، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. سقوط هواپیما، دوده، خوردگی، گرد و خاک، رطوبت، غبار، خسارت عمومی بـه وسیلـــه کـارکنـان، زمیــن لرزه ، ریزش کوه، سقوط بهمن
.

بیمه‌ شکست ماشین آلات(M.B)
این بیمه نامه خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات ناشی از عیوب مکانیکی و یا الکتریکی که بطور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد را تحت پوشش قرار می دهد.  ماشین آلات ودستگاههای زیر می توانند از این نوع پوشش بیمه ای استفاده نمایند
:
• ژنراتور ها، توربین ها

• ماشین آلات تراشکاری، بافندگی، چاپ

• ماشین آلات تولید مواد غذائی

برخی ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :
• عیوب ناشی از شکست مکانیکی ماشین آلات

• اشتباه در سیستم روغن کاری

• عوامل جوی

• خسارات فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی

• طراحی غلط

• شکست الکتریکی که عمدتاً ناشی از نوسانات برق می باشد

• اشتباهات عمدی و خرابکارانه کارگران

• افتادن اشیاء خارجی به درون ماشین

بیمه شکست ماشین آلات دارای بعضی استثنائات نیز می باشد که برخی از آنها عبارتند از :
• خساراتی که توسط بیمه نامه های دیگر تحت پوشش قرار دارند

• خسارات طبیعی

• جنگ

• عمل عمدی بیمه گذار و یا نمایندگان او

• استهلاک و خوردگی

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
 (M.L.O.P) 
این بیمه‌نامه مکمل بیمه شکست ماشین‌آلات می‌باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین‌آلات، وقفه‌ای در تولید کارخانه به وجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را که شامل هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته است را بیمه می‌نماید.  زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارد به ماشین‌آلات خواهد بود
.
بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
 (B.P.V)
این بیمه نامه خسارت های ناشی از انفجار فیزیکی یا شیمیایی بویلرها و مخازن تحت فشار را که به خود و اموال بیمه گذار صدمه می زند و همچنین خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد
.

بیمه های مسئولیت:

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران کلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند. موضوع بیمه مسئولیت مدنی، تامین و جبران خسارت هایی است که براثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود .در بیمه مسئولیت مدنی خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد . از انواع متداول بیمه های مسئولیت مدنی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 - بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 
کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند.این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می دهد.تمامی کارکنان شاغل در محدوده محل کار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود.به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش می باشد.

2- بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی 
گاهی در طول انجام  عملیات ساختمانی ،خسارت مالی و صدمات جسمانی  به اشخاص ثالث وارد می آید که ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری ، پی کنی، نصب اسکلت فلزی و سایر کارهای عمرانی است. این خسارت ها شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان های مجاور در اثر ریزش،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو  و اموال عمومی از جمله فضای سبز، خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب، گاز  و تلفن  و همچنین خسارات جانی وارد به عابرین و همسایگان می باشد. با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

3-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ،‌محاسب و ناظر ساختمان
این بیمه در جهت برقراری تأمین حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان های نظام مهندسی استان ها،دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی و شماره امضاء شهر سازی از شهرداری می باشند، در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث(شامل همسایگان،عابرین و...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی(جانی و مالی) عرضه شده است.  تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه  قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود. مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد.

4- بیمه مسئولیت جامع C.G.L
این بیمه نامه برای پیمانکاران پروژه های ساختمانی و تأسیساتی ارائه می شود، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار در اجرای پروژه بصورت جامع در برابر کارکنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

5- بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ پزشکان‌،پیراپزشکان‌،دندانپزشکان‌،آزمایشگاه‌،تشخیص‌ ‌طبی و رادیولوژی‌
 
موضوع‌ این‌ بیمه‌، جبران‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ بیمه‌ گذار " پزشک‌" که‌ ناشی‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ یا غفلت‌ وی‌ در انجام‌ امور پزشکی‌ است‌ که‌ منجر به‌ ورود صدمات‌ جسمانی‌ یا فوت‌ اشخاص‌ گردد و در ارتباط‌ با معالجه‌، مداوا یا عمل‌ جراحی‌ بیماران‌ باشد همچنین‌ مسئولیت‌ ناشی‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت ‌بیمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ آن‌ به‌ اعمال‌ مذکور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تاریخ‌ انجام‌ عمل‌ نیز تحت‌ پوشش‌ می‌باشد هزینه‌های‌ دادرسی‌ متعلقه‌ در هر دعوی ‌مشمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر محسوب‌ می‌ گردد.
مواردی‌ که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ و غرامت‌ یا خسارتی‌ پرداخت‌ نمی‌شود (استثنائات‌) :
-
خسارات‌ ناشی‌ از درمان‌ یا عمل‌ جراحی‌ خارج‌ از تخصص‌ بیمه‌گذار.
-
خسارات‌ ناشی‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ توسط بیمه‌گذار در صورتی‌ که‌ وی‌ از مواد مخدر یا داروهای‌ خواب‌آور و یا مشروبات‌ الکلی‌ استفاده‌ کرده‌ باشد.
-
غرامت ‌ناشی‌از هرگونه ‌معالجه‌، مداوا و یا عمل‌جراحی‌که‌ خلاف‌  قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور باشد.
-
غرامت‌ ناشی‌ از هرگونه‌ بیهوشی‌ عمومی‌ که‌ خارج‌ از درمانگاه‌ یا بیمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
-
غرامت‌ ناشی‌ از دعاوی‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع.‌
-
غرامت‌ ناشی‌ از انجام‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ نسبت‌ به‌ منسوبین‌ درجه‌ یک‌ (سببی‌ و نسبی‌)
-
غرامت‌ ناشی ‌از انجام‌ هرگونه ‌مداوا، معالجه‌ و یا عمل‌جراحی‌ به‌منظور زیبایی‌.
در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ تعهد بیمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار براساس‌ حداکثر سقف‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ است‌. لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ که‌ در مورد این‌ بیمه‌نامه‌ حداکثر سقف‌ تعهدات‌ مالی‌ برای‌ جرح ‌و فوت‌ باید به ‌نحوی‌ تعیین‌ شود که‌ منطبق ‌با آراء صادره‌ از محاکم‌ و مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ باشد.

6- بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان 
موضوع  بیمه نامه  مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده  بیمارستان  ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآیی،فقدان،نقائص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، در مدت معالجه، مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعین ، عیادت کنندگان و...) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

7-
بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالکین‌ آسانسور
 
امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ های‌ تجاری‌ و مسکونی‌،جزء تأسیسات ‌اساسی‌ به‌ شمار می‌روند هر چند که‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌ ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکین‌ انجام‌ می‌ شود ولیکن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌، عیوب‌ قسمت‌ های‌ مکانیکی‌ و الکتریکی‌ "که‌ ناگهانی‌ بروز می‌ نماید" سبب‌ ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ از آسانسور می‌ گردد بیمه‌ مسئولیت ‌آسانسور قراردادی‌ است‌ که‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌ نماید.

8- بیمه مسئولیت مدیران باشگاه های ورزشی
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد.

9- بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی
براساس این طرح بیمه ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه ، بیمه می گردد. در ضمن چنانچه  واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ و ... باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

10- بیمه مسئولیت حمل و نقل
 
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس کنوانسیون C.M.R براساس شرایط این نوع بیمه، مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون بین المللی  C.M.Rتحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
 
11-
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)
در این  بیمه نامه، مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل زمینی داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی) در برابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

12- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 
این بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی را در برابر صاحبان کالا یا ذوی الحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های حمل و نقل هوایی صادره و کنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد.  

سایر انواع رشته های بیمه مسئولیت مدنی عبارتند از :
-
بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک.
-
بیمه مسئولیت برگزارکنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی.
-
بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده کنندگان.
-
بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها.
-
بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها.
-
بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها و سینماها.
-
بیمه مسئولیت مدنی استراحتگاه های ساحلی.
-
بیمه مسئولیت مدنی پارکینگ های عمومی.
-
بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو.
-
بیمه مسئولیت مدنی طرح های احداث شبکه های آب و فاضلاب، گاز، برق،‌ مخابرات و ...
-
بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان.
-
بیمه مسئولیت آتش سوزی.
-
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های برق منطقه ای در قبال مشترکین.
-
بیمه مسئولیت مدنی مهندسین بازرسان گاز.
-
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های تولید و نصب سیستم های گازسوز خودرو.
-
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی.
- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل.