-دانشجویان درس کاربینی روز دوشنبه راس ساعت 9صبح در دادگستری حاضر شوند.

-دانشجویان درس کارورزی معرفی نامه خود را از آموزش بگیرند.

-دروس دانشجویان دانشگاه پیام نور به اتمام رسیده ونمرات میان ترم درزمان مشخص شده اعلام خواهد شد.

-دانشجویانی که بیش از سه جلسه غیبت داشته یا در کلاس اخلاق را رعایت نکرده اند نیازی به شرکت در امتحان ندارند زیرا درسشان حذف خواهد شد.