درس اموال 1-جلسه مورخه 16/12/91

بیمه نامه  آتش سوزی

 -  تعریف بیمه آتش سوزی :قرارداد بیمه آتش سوزی ، توافقی است بین بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال دریافت حق بیمه ، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بیمه نامه آتش سوزی که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید . در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن  بیمه می شود . همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد . -  موضوع بیمه آتش سوزی موضوع بیمه آتش سوزی تأمین خسارت و جبران زیانهای مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی خسارتهای مالی مورد تأمین قرار می گیرند نه خسارتهای جانی و بدنی ، اضافه کنیم که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون موجب مسئولیت و پاسخگویی بیمه گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی یا بطور جداگانه از طریق بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه گران قرار می گیرند. از آنجا که بیمه آتش سوزی یکی از رشته های شاخه ، بیمه اموال است اصل غرامت ، قاعده جانشینی ، اصل حسن نیت ، قاعده نفع  بیمه ای و قاعده نسبی سرمایه و حق بیمه حاکم  است.

-  خسارت و هزینه های قابل تأمین بیمه آتش سوزی 1- خسارتهای مستقیم ناشی از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی 2- خسارت و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از  توسعه خسارت از طرف بیمه گذار صورت میگیرد.    3- هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه و یا خسارت ناشی از اینگونه عملیات که به منظور نجات کالای مورد بیمه صورت پذیرفته باشد .  - انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه آتش سوزی  در بیمه آتش سوزی خطرات تحت پوشش به 2 گروه به شرح زیر تقسیم بندی شده اند : خطرات اصلی و خطرات اضافی تبعی که در ابتدا به تعریف خطرات اصلی می پردازیم . در بیمه آتش سوزی سه خطر آتش سوزی،صاعقه و انفجار به عنوان خطرات اصلی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. * خطرات اصلی 1- تعریف آتش و آتش سوزی : آتش عبارت است از ترکیب هر ماده سوختنی با اکسیژن به شرط آنکه با شعله و حرارت همراه باشد. به عبارت دیگر جهت ایجاد آتش به 3 عنصر هوا (اکسیژن) ، جسم سوختنی و دما نیاز می باشد که در این حالت مثلث آتش تشکیل می گردد. چنانچه یکی از سه عنصر مذکور وجود نداشته باشد عمل سوختن انجام نخواهد گرفت. - برای ایجاد آتش سوزی بایستی آتش از کانون اولیه خود خارج شده که در این حالت ان را آتش کنترل نشده (مهار نشده) گویند و در عرف بیمه این آتش قابل بیمه شدن می باشد. منظور از دما در تعریف فوق جرقه یا آتش زنه ای است که باعث ایجاد آتش یا شعله می گردد که اصطلاحاً Flash Point نامیده می شود بنابراین آتش سوزی عبارتست از آتشی که از یک منبع حرارتی غیر قابل کنترل سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی کنترل شده ای را ترک نماید و دارای چنان حرارتی باشد که گسترش و توسعه یابد. - تغییر ماهیت یا تغییر شیمیایی بعضی از کالاها و مواد بر اثر تخمیر یا اکسیداسیون (خودسوزی) و یا همچنین داغی اجسام بر اثر حرارت (مانند داغی اطو) و یا سوختن اجسام در یک آتش کنترل شده (افتادن اجسام به داخل بخاری و ...) تحت پوشش بیمه نامه قرار نمی گیرند. 2- تعریف انفجار : در بیمه آتش سوزی انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است. انفجار ممکن است بصورت مختلف بروز کند لیکن همه آنها دارای خاصیت مشترکی هستند بدین معنی که علت هر انفجار ، انبساط مقدار زیادی گاز یا بخار است که بر اثر فشار قوی و یا تولید حرارت و یا فعل و انفعالات شیمیایی به مانع اطراف خود فشار آورده ، آن را می ترکاند. هر انفجاری در بیمه نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن نمی باشد ، از جمله انفجارهای هسته ای و مواد منفجره و ... بعضی از انفجارها طبق شرایط خاص و با منظور نمودن حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهند گرفت. 3- تعریف صاعقه : در بیمه آتش سوزی صاعقه عبارتست از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف بوجود می آید. مقصود از خطرهای صاعقه تنها خسارت وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه بیشتر به منظور خسارت مستقیم ناشی از صاعقه است که اصطلاحاً آن را صاعقه سرد می نامند و بدون آتش سوزی تولید می شوند. مانند : گداختن شدن ، ترکیدن ، سوختن از رو . صاعقه ای که در نزدیک موتور یا ماشین دیگری به سیمهای موجود در هوای آزاد که نیروی برق را به آن موتور یا ماشین منتقل می کند اصابت کند بار زیاد حاصل از برخورد صاعقه به سیم به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاهها می گردد که اینگونه خسارات از تعهد بیمه گر خارج است. به طور خلاصه خسارتی که در اثر حرارت مستقیم و یا غیرمستقیم صاعقه و یا در اثر نیروی آن تولید شوند خسارت مستقیم ناشی از صاعقه هستند که بیمه شده محسوب می گردند لیکن خساراتی که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولید شوند خسارات غیرمستقیم صاعقه نام دارد که بیمه شده محسوب نمی شوند. توضیح : خطرات اصلی فرانشیز ندارند

 * خطرات تبعی 1- زلزله و آتشفشان : در بیمه زلزله خسارت مستقیم وارد به ساختمانها اعم از مسکونی ، غیرمسکونی و صنعتی و همچنین اسباب و لوازم موجود در آنها در مقابل زلزله و یا آتشفشان بیمه می شوند. ضمنا خسارتهای وارد شده باید همزمان با حوادث مزبور ایجاد شده باشد. 2- سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها : سیل ، جریان ناگهانی آبهای سطحی خارج از مسیر طبیعی است که به علت ریزش باران ، برف، طغیان رودخانه و یا شکست آبگیر و سدها ایجاد می شود. 3- طوفان و گردباد و تندباد: در بیمه طوفان خسارتهای ناشی از طوفان ، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار می گیرد ( در علم هواشناسی معمولا بادی که سرعت آن بیش از 66 کیلومتر در ساعت باشد طوفان محسوب می گردد) 4- ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از برف و باران : در این پوشش بیمه ای خسارتهای وارد به مورد بیمه (ساختمان ، ابنیه و ...) و اموال و اثاث موجود در آن که ناشی از ترکیدن لوله آب و ضایعات برف و باران باشد تحت پوشش قرار می گیرد. سقوط هواپیما و هلیکوپتر:خسارتهای ناشی از سقوط هواپیما و هلیکوپتر یا اشیای ساقط شده از آنها ( به استثنای بمب و یا مواد منفجره و سایر جنگ افزارها) حداکثر تا کل مبلغ بیمه شده تحت پوشش قرار می گیرد. نرخ بیمه در مناطق بیش از شعاع 5 کیلومتری فرودگاه 05/0در هزار و در مناطق نزدیک به فرودگاه 1/0 در هزار ارزش مورد بیمه می باشد. 5- شکست شیشه : خسارتهای ناشی از شکست شیشه های منصوب در ساختمان مورد بیمه اعم از مسکونی و غیر صنعتی در اثر حادثه و برخورد شی خارجی تحت پوشش می باشد. اصولا شیشه به دو صورت میان تهی و مسطح ساخته می شود شیشه های میان تهی به شرط آنکه منصوب باشند تحت پوشش قرار می گیرند. 6- بیمه دزدی با شکست حرز : بیمه گر خسارت ناشی از فقدان یا خرابی اموال بیمه شده را که در نتیجه دزدی با شکست حرز روی دهد حداکثر تا مبلغ بیمه شده جبران می نماید. موارد زیر دزدی با شکست حرز محسوب می گردد:   بالا رفتن از دیوار محل استقرار اموال بیمه شده یا شکستن در یا پنجره و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن.   باز کردن در بوسیله کلید تقلبی و سایر آلات و ادواتی که عادتا برای باز کردن قفل بکار نمی روند.  ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بیمه شده در شب.   ورود به محل با تهدید بیمه گذار و یا سایر اعضای خانواده و یا خدمتگذار به جان یا آبروی آنها. 7- بیمه عدم النفع : خسارتهایی که بدلیل توقف فعالیت روزمره واحد بیمه شده ناشی از آتش سوزی ایجاد می گردد  اعم از افزایش هزینه های ثابت مانند  اجاره  حقوق  و یا کاهش درامد بدلیل توقف خط تولید 8- هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از خطرات مشمول بیمه :  پاکسازی و تخلیه مواد زائد ناشی از آتش سوزی 9 –نشست . راانش و ریزش زمین 10 –سقوط بهمن 11 –

 شورش . آشوب و بلوا 12 – انفجار ظروف تحت فشار 13 – خودسوزی  

 

/ 1 نظر / 55 بازدید
مسعود زینی وند

salam hadi to pershian belag natonestam dorostesh konam zahmatesho bekesh fadat dadash by