درس بیمه اموال 1جلسه ای که خیلی شلوغ بودین

-  بیمه نامه (( Policy))تنظیم قرارداد بیمه (بیمه نامه) اساسی ترین و مهمترین نقش را در تعیین رابطه بیمه گر و بیمـه گـذار ایفـاء میکند، زیـرا قـرارداد بیمـه است که حـدود تعهدات طرفین را مشخص کرده و بموجب آن بیمه گذارعهده دارپرداخت حق بیمه وبیمه گر متعهدجبران خسارت وارده به بیمه گذار میشود.

 بیمه نامه آتش سوزی ، همانند سایر بیمه نامه ها ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و شرایط ویژه دارد . -  قاعده نسبی سرمایه یاخسارت : در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خواهد بود. هر مالی یک قیمت جاری و واقعی دارد و بیمه گذار ملزم است که مال خود را به آن قیمت بیمه کند ، چنانچه بیمه گذاری مال خود را به قیمت واقعی آن بیمه نکند مانند آن است که تمام مال خود را بیمه نکند حق بیمه کمتری می پردازد و بنابراین باید خسارت کمتری نیز دریافت نماید. این قاعده را که قاعده نسبی خسارت یا قاعده تناسب مبلغ بیمه شده و خسارت نیز می گویند برای حفظ حقوق بیمه گر و همچنین رعایت تعادل و انصاف در مورد حقوق جامعه بیمه گذاران اجرا و اعمال می شود اما اگر میان بیمه گر و بیمه گذار توافق شود که طبق فرمول معینی مانند بیمه نخستین خسارت در بیمه آتش سوزی (First Loss) مال مورد بیمه به یک مبلغ توافقی و قراردادی که کمتر از ارزش واقعی آن است بیمه شود بیمه گر مجاز به اعمال قاعده نسبی سرمایه نخواهد بود.

 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار  

   - فصل اول : کلیات   * ماده 1- اساس قرارداد این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق میباشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتبا" به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد.   * ماده 2- بیمه گر بیمه گر شرکت بیمه ایست که  مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد.   * ماده 3- بیمه گذار بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه  را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد.   * ماده 4- ذینفع ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی  مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار میباشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.   * ماده 5- مورد بیمه مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد. اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر میبرند , مشروط بر این که بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل مورد بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب میشود.   * ماده 6- مدت بیمه مدت بیمه از ساعت 12 روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت 12 روز انقضاء بیمه نامه خاتمه مییابد  مگر آن که خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد.   * ماده 7- اعتبار بیمه نامه اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز میگردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود مگر آن که تاریخ شروع موخری کتبا" مورد توافق قرار گیرد . ولی در هر حال پایان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاریخ مندرج در بیمه نامه میباشد.   * ماده 8- اصل غرامت  جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید.

فصل دوم : شرایط  * ماده 9- اصل حسن نیت بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا" از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا" بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرار داد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

   * ماده 10- خطرات بیمه شده تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد بود.   1- آتش در این بیمه نامه منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد.   2- صاعقه  در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بارالکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود می آید.   3- انفجار در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.   * ماده 11 خسارت و هزینه های قابل تامین   این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تامین مینماید: 1- خسارت مستقیم ناشی از آتش , صاعقه و انفجار. 2- خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت میگیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده .   * ماده 12- حدود خسارت قابل تامین این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش , صاعقه  و انفجار در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود. خسارت قابل پرداخت نمیتواند از مابه التفاوت ارزش هر یک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت و یا در صورت خسارت کلی از مبلغ بیمه شده هر یک از اقلام خسارت دیده تجاوز نمایدو زیان حاصله از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر , بازسازی و تاسیس مجدد بیمه نمیباشد.   * ماده 13- خطرات اضافی  در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی میتوان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود. تامین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود.   * ماده 14- پرداخت حق بیمه در صورت نبودن شرط خلاف بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا" بپردازد و قبض رسیدیکه به امضا, مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید.   * ماده 15- کتبی بودن اظهارات پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتبا" به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.   * ماده 16 کاهش ارزش مورد بیمه در صورتیکه بهای اموال بیمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخیر به اطلاع بیمه گر برساند. در صورتیکه کل و یا قسمتی از مورد بیمه بدلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند بیمه نامه در ارتباط با کل و یا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بیمه گذار مسترد میشود.   * ماده 17 - بیمه مضاعف اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند. در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد. چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند بیمه نامه باربری که قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که بوسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است.   * ماده 18 تشدید خطر هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخیر بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتیکه تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را آگاه نماید. در صورت تشدید خطر بیمه گر میتواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا اینکه قرارداد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار فسخ نماید. در صورتیکه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بیمه نامه منفسخ میگردد. در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا از زمان فسخ و یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید. در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را میدانسته و بیمه گر را مطلع نکرده است بیمه گر میتواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مجدد پرداخت کند.   * ماده 19- حقوق مرتهن بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید. حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد.   * ماده 20- تغییر مالکیت در صورتیکه مالکیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد. در اینصورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر میباشد. خسارت به نسبت میزان استحقاق به ذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت میشود.     * ماده 21- فسخ بیمه نامه بیمه گر و بیمه گذار میتوانند در هر زمان تقاضای فسخ بیمه نامه را بنمایند . در صورتیکه تقاضای فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار صورت پذیرد بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد مینماید. بیمه گر میتواند با اخطار کتبی سی روزه بیمه نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در اینصورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء سی روز از تاریخ ابلاغ اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نماید.   * ماده 22 مواردیکه بیمه گذار حقوق خود را از دست میدهد در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمیباشد. در صورتیکه قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود.   1- کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار در پیشنهاد بیمه بنحویکه منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد. 2- بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب . 3- بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب . 4- مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی. 5-  بیمه خطری که قبلا" تحقق یافته است.   * ماده 23 وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:   1-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید. 2-حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاءنجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد. 3- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه , کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد. 4- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد. 5- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد.   * ماده 24- ارزیابی خسارت   1- در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط بتناسب مبلغی  که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. 2- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شد. 3- در صورتیکه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را بوسیله هیاتی مرکب از  سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:   الف هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا" بطرف دیگر معرفی مینماید. کارشناسان منتخب متفقا" نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتیکه یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت 14 روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.   ب هر یک از طرفین میتواند در صورتیکه کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.   ج هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفین خواهد بود.   * ماده 25 اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده بیمه گر میتواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب , تعمیر و یا تعویض نماید. که در اینصورت میبایستی تمایل خود را کتبا" و حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت مدارک مذکور در بند 5 ماده 23 به بیمه گذار ابلاغ نماید. بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر میبایستی ظرف مدتی که عرفا" کمتر از آن مقدور نمیباشد انجام پذیرد.     * ماده 26- مهلت پرداخت خسارت بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد , اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.   * ماده 27 مواردیکه موجب کاهش جبران خسارت میشود در موارد زیر بیمه گر میتواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:  1- هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد.   2- هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و در تیجه میزان خسارت افزایش یافته ویابه حقوق بیمه گرخدشه واردآید.   * ماده 28 مهلت اقامه دعوی بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان , فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند . دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع میباشد.   * ماده 29 اصل قائم مقامی کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر , به شخص اخیر منتقل میگردد. شرکاء , کارکنان , همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمیگردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد آنان باشد.     - فصل سوم استثنائات   * ماده 30- مسکوکات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قیمتی به هر شکل , جواهرات و مروارید, سنگهای قیمتی سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه , جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آن که صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد.   * ماده 31- تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل باشد, تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آن که صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد:   1 جنگ . جنگ داخلی , آشوب و بلوا , اعتصاب , قیام , انقلاب , کودتا , اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی 2 زمین لرزه , آتش فشان , ریزش زمین , سیل , طغیان رودخانه ها , حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی 3 انفجار مواد منفجره مانند دینامیت , تی ان تی و باروت 4 فعل و انفعالات هسته ای   * ماده 32- خسارت وارده به موتورها و ماشینهای برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهای مزبور بوقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد: اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق , پاره شدن هادی , جرقه زدن , امواج برقی ناشی از این اتفاقات بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی . لکن خسارتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید, تحت پوشش خواهد بود.   * ماده 33- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد. لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.   * ماده 34- خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.  

معرفی بیمه بدنه اتومبیل:

 بیمه بدنه اتومبیل جبران کننده خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد و بطور کلی شامل سه خطر حادثه   ، آتش سوزی و دزدی کلی‌ می باشد.

    حادثه حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد شی دیگری با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی.

آتش سوزی: آتش سوزی ناشی از صاعقه و انفجار نیز از خطرات تحت پوشش بیمه بدنه می باشند و چنانچه اتومبیل مورد بیمه دچار حریق شود خسارت آن قابل جبران می باشد ولی چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههای الکتریکی اتومبیل ناشی از کار آنها باشد قابل جبران نیست.

  سرقت کلی :همانطوریکه از نام آن استنباط می شود سرقت اتومبیل و یا وسائل اضافی آن کلا سرقت شود و دیگر کشف نگردد و یا آنکه اتومبیل به سرقت رفته کشف گردیده و پس از کشف مشخص شود لوازمی از آن به سرقت رفته باشد و یا در حین سرقت خساراتی به اتومبیل مورد بیمه وارد آید.  پوششهای تکمیلی همانگونه که ذکر گردید خطرات دیگری در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد که در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات اصلی بیمه شده نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی را خریداری نماید

. انواع پوشش های تکمیلی: 1-    سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه (محدود) چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می گردد و همانگونه که قبلا گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد بنابراین بیمه گذار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش ، رینگ ، لاستیک و...) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار اندک (3% ارزش لوازم)  قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی که تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند نباید از 20% ارزش اتومبیل تجاوز نماید. 2-    سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه (نامحدود) باخریداین پوشش وپرداخت نیم درصدارزش اتومبیل کلیه وسایل ولوازم نصب شده برروی اتومبیل حتی قطعات موتور و بدنه تحت پوشش خط سرقت قرار می گیرند . بدیهی است بدلیل جامع بودن این پوشش نیازی به خرید سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه بصورت محدود نمی باشد.   3-    شکست شیشه به تنهایی با پرداخت 5 % حق بیمه بیشتر خسارات ناشی از شکست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد. 4-    بلایای طبیعی با  پرداخت 5 % حق بیمه بیشتر خسارت های ناشی از(سیل ، زمین لرزه و آتشفشان نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد. 5-    خطرات ناشی از مواد شیمیایی با پرداخت 5% حق بیمه بیشتر  خسارت های ناشی از ریخته شدن اسید ، رنگ و یا مواد شیمیایی برروی بدنه اتومبیل نیز تحت پوشش قرار گیرد. 6-    غرامت ایام تعمیرات با پرداخت 5% حق بیمه بیشتر و حداکثر 100،000 ریال، در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به ازاء هر روز توقف 20،000 ریال و حداکثر برای 30 روز به عهده بیمه گر می باشد. لازم به ذکر است غرامت سه روز اول ایام تعمیرات بعنوان فرانشیز کسر خواهد گردید. 7-    نوسانات قیمت از آنجائیکه ارزش واقعی وسیله نقلیه همواره می بایست با سرمایه بیمه نامه یکی باشد در صورت افزایش ارزش اتومبیل در طول مدت بیمه نسبت به مبلغ مندرج در بیمه نامه و وقوع حادثه، پرداخت خسارت با اعمال ماده 10 قانون بیمه همراه خواهد بود. لذا جهت جلوگیری از این امر با پرداخت 5 % حق بیمه بیشتر اعمال ماده 10 در موارد خسارت های جزئی منتفی می گردد. لازم به ذکر است مطلب فوق خسارت های کلی را مشمول نمی گرددو برای جلوگیری از اعمال ماده 10 در خسارت های کلی می بایست در صورت افزایش ارزش وسیله نقلیه بیمه گذار با مراجعه به شرکت بیمه و پراخت حق بیمه مربوطه درخواست صدور الحاقیه نماید. ماده 10 قانون بیمه: در صورتیکه مبلغ بیمه شده کمتر از بهای موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد خسارت بر مبنای قاعده نسبی سرمایه محاسبه و پرداخت خواهد شد. مثال: اگر ارزش واقعی اتومبیل (ارزش معاملاتی آن در بازار) در زمان حادثه 100 ریال و مبلغ بیمه شده 75 ریال باشد. چنانچه خسارت وارد بر آن پس از وضع کسور 40 ریال تعیین گردد. میزان خسارت قابل پرداخت به شرح زیر محاسبه خواهد شد. خسارت قابل پرداخت 30 ریال = (خسارت تعیین شده) 40 ریال × 75 ریال (مبلغ بیمه شده) 100 ریال (ارزش واقعی اتومبیل) توضیحات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل:   ·         مورد بیمه بایستی به قیمت روز بیمه شود تا بیمه گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و کلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید . بدین ترتیب پیشنهاد می شود که وسیله نقلیه حتما مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت کارشناس بیمه گر رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد ؛ لازم به ذکر است بهترین ملاک ارزش گذاری تعیین قیمت اتومبیل ، نظر کارشناس مجرب شرکت بیمه ای است که صرفاً‌ جنبه مشاوره دارد. ·         چنانچه مورد بیمه به شخص دیگری فروخته می شود ، بلافاصله به شرکت بیمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بیمه نامه شرکت بیمه نام بیمه گذار را تغییر داده و بیمه نامه رسماً به خریدار جدید منتقل گردد. ·         هرگونه تغییر در کاربری مورد بیمه بایستی به اطلاع شرکت بیمه برسد. ·         در صورت خرید بیمه نامه بصورت اقساط پرداخت بموقع اقساط در سررسیدهای تعیین شده شرط لازم برای دریافت خسارت می باشد. اصطلاحات مرسوم در مورد بیمه بدنه اتومبیل  بیمه گر: شرکت بیمه معلم بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را  با بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد. ذینفع: شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی در بیمه نامه درج می گردد و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می شود. فرانشیز: بخشی از هر خسارت که بعهده بیمه گذار است. سرقت کلی و جزیی: سرقت کلی به معنای دزدیده شدن کل اتومبیل است اما چنانچه وسیله ای مثل رادیو ضبط و سایر وسایل اضافی دزدیده شود ( بدون آنکه اتومبیل بسرقت برده شود ) سرقت جزیی نامیده می شود که همانگونه که ذکر شد سرقت جزیی جزو خطرات اصلی بیمه بدنه نیست و در صورت نیاز بیمه گذار می تواند بعنوان پوشش اضافی در دو حالت محدود و نا محدود اقدام به خرید آن بنماید . استهلاک: اتومبیلهای مورد بیمه پس از 3 سال استفاده و کاربری دچار استهلاک می شوند و در چنین شرایطی ارزش لوازم آن بعنوان لوازم مستعمل شناخته شده و از قیمت لوازم دست اول کمتر است که در هنگام محاسبه خسارت برای تطبیق هزینه لوازم نو با هزینه لوازم آسیب دیده که جنبه مستعمل پیدا نموده رقمی بعنوان استهلاک از خسارت بدنه کسر می شود . بازدید اولیه: برای اطمینان از اصالت و سلامت اتومبیل در هنگام خرید بیمه ضروری است اتومبیل توسط کارشناس شرکت بیمه بازدید شود به این امر اصطلاحا بازدید اولیه می گویند . چنانچه بیمه گذار قبل از پایان مهلت اعتبار بیمه بدنه مجددا برای سال بعد اقدام به خرید بیمه نامه نماید نیازی به بازدید اولیه نمی باشد . اما اگر تاریخ اعتبار بیمه نامه پایان یافته و مشتری پس از پایان مهلت بیمه اقدام به خرید بیمه نامه مجدد بنماید لازم است که اتومبیل وی توسط کارشناس مجدداً بازدید و سلامت آن تایید شود . بازدید مجدد: هر زمان خسارتی اتفاق افتاده و بیمه گذار مبلغ خسارت و یا تعمیر اتومبیل را از شرکت بیمه دریافت نماید موظف است پس از تعمیر اتومبیل را به رؤیت کارشناس بیمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بیمه اطلاع یافته و در بیمه نامه این موضوع ذکر شود به این امر اصطلاحا بازدید مجدد پس از خسارت می گویند. علت این امر آنست که مشتری موظف است پس از دریافت خسارت اتومبیل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتی وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جدید است یا قبلی . شرایط عمومی: کلیه مقررات تعیین شده در بیمه که حقوق طرفین را مشخص کرده شرایط عمومی بیمه نامه نامیده می شود که معمولا ضمیمه برگ بیمه نامه می باشد و برای کلیه خریداران بیمه بدنه اتومبیل و شرکت های بیمه قابل اجرا می باشد . شرایط خصوصی: هر شرط و یا قراری که بین بیمه گذار و بیمه گر خارج از شرایط عمومی در نظر گرفته شود بعنوان شرایط خصوصی آن بیمه نامه تلقی گردیده و بایستی بعنوان شرط خصوصی و استثنا در بیمه نامه ذکر شود تا طرفین ملزم به اجرای آن باشندنرخ تخفیف عدم خسارتدرصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید طبق جدول زیر مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد . سال های بیمه ای درصد تخفیفات سال اول 25% سال دوم 35% سال سوم 45% سال چهارم به بعد 60% فرانشیز:    قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیزبعهده بیمه گذار خواهد بود . * فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح جدول زیر میباشد:     فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث: خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 500،000 ریال خسارت دوم 20% مبلغ خسارت حداقل 1،000،000 ریال خسارت سوم 30% مبلغ خسارت حداقل 1،500،000 ریال فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر می باشد. فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی: 10% مبلغ خسارت فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی: 10% مبلغ خسارت فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی : 20% مبلغ خسارت فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول     فسخ بیمه نامه : فسخ بیمه نامه بدنه در دو حالت انجام می شود  الف : فسخ از طرف شرکت بیمه   ب : فسخ از طرف بیمه گذار در صورتیکه شرکت بیمه به دلایلی که در شرایط عمومی بیمه نامه مشخص گردیده قصد فسخ بیمه نامه را داشته باشد باید مراتب را طی یک نامه سفارشی به اطلاع بیمه گذار برساند و در پایان مهلت ده بر اساس تعرفه روز شمار اقدام به فسخ نماید اما در صورت فسخ از طرف بیمه گذار بر اساس جدول تعرفه کوتا مدت بشرح زیر بیمه نامه فسخ می شود. مدت درصد از 1 روز تا 5روز 5 از 6روز تا 15 روز 10 از 15 روز تا یکماه 20 یکماه تا دو ماه 30 دو ماه نا سه ماه 40 سه ماه تا چهار ماه 50 چهار ماه تا پنج ماه 60 پنج ماه تا  شش ماه 70 شش ماه تا هفت ماه 75 هفت ماه تا هشت ماه 80 هشت ماه تا  نه ماه 85 نه ماه تا ده ماه 90 ده ماه تا یازده ماه 95 یازده ماه تا دوازده ماه 100       مع

/ 0 نظر / 88 بازدید