قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت ، توهین و یا هتک حرکت مندرج در مقررات جزائی م


شماره 407 ـ ق

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه نسبت به کلمه اهانت توهین و یا هتک حرمت مندرج د رمقررات جزائی مواد (513)،(514)،(608)،(609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات که در جلسه علنی روز یکشنبه موردخ 4/10/1379 مجلس مطرح و نظر تفسیری به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی


وزارت دادگستری
قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (513)،(514)،(608)،(609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 407ـ ق مورخ 12/10/1379 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی


موضوع استفسار:
ماده واحده ـ آیا منظور از عبارت (اهانت ، توهین و یا هتک حرمت) مندرج مقررات جزائی از جمله مواد (513)،(514)،(608)،(609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح برفحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر میباشد یا خیر؟
نظرمجلس :
از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

/ 0 نظر / 41 بازدید