برنامه ترم تابستان رشته حقوق دانشگاه علمی کاربردی

بسمه تعالی

برنامه ترم تابستان  رشته حقوق دانشگاه علمی کاربردی

روزهفته

نام درس و استاد

ساعت 10-8

      12-10

14-12

شنبه

 

انجام وظایف دفتری-محمدجواد زینی وند

 

انجام وظایف دفتری

 

انجام وظایف دفتری

 

انجام وظایف دفتری

یکشنبه

 

آیین نگارش اداری وحقوقی -هادی عقیلی

 

آیین نگارش اداری و حقوقی

 

آیین نگارش اداری وحقوقی

 

آیین نگارش اداری و حقوقی

دوشنبه

 

مراجع قضایی و شبه قضایی:عادلنیا

جایگاه قانونی شورا:پیمان اذرگون

 

مراجع قضایی و شبه قضایی

 

مراجع قضایی و شبه قضایی

 

جایگاه قانونی شورا

سه شنبه

 

ادله اثبات دعوی :هادی عقیلی

جایگاه قانونی شورا:پیمان اذرگون

 

ادله اثبات دعوی

 

ادله اثبات دعوی

جایگاه قانونی شورا

چهارشنبه

 

تربیت بدنی:

کارآفرینی:

تربیت بدنی

کارآفرینی

کارآفرینی

 

 

مدیرگروه رشته حقوق :هادی عقیلی

/ 0 نظر / 17 بازدید